آزمون بنویسیم پایه سوم آبان ماه

  به نام خدا                     آزمون بنویسیم پایه سوم           نام ونام خانوادگی:..........

 

1-   کلمات زیر شما را به یاد چه چیزهایی می اندازد . بنویس.

ورزش

شهر

خیابان

بهداشت من

کلاس

....................

.......................

.....................

..................

....................

.......................

.....................

..................

....................

.......................

.....................

..................

....................

.......................

.....................

..................

....................

.......................

.....................

..................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-   مانند نمونه کامل کن .

راستگو:     دروغگو             روز :             غروب :           فایده:     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-   جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کن .

باران ...............از شب گذشته آغاز شده بود.

من از تماشای منظره های زیبا ............... می برم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-   مانند نمونه کامل کن .

ربط:رابط           درس :..........         شکر :............      علم :.............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-   جمله های ناتمام زیررا کامل کن .

برای گردش..........................................................

این................................................................

حسن امید زاده .......................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-   متن زیررا بخوان ودر جاهای مشخص شده هرجالازم است نشانه های نقطه  (0)علامت سئوال(؟) گیومه(" ")یاجملات تشویقی ارزشیابی توصیفی  دو نقطه(:) بگذار.

معلم گفت ( ) ( ) باید مواظب اندامهای حسی خود باشیم( ) ( )

علی با تعجب پرسید( ) ( ) اندام حسی یعنی چه ( ) ( )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-کلمه زیررا به دو صورت می توان خواند برای آن دو جمله متفاوت بنویسید.

شکر:...........................................................................

شکر:..........................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8-   یک بند در مورد آلودگی صوتی بنویس.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................

/ 0 نظر / 217 بازدید