سوالات متن درس 11 علوم سوم ابتدایی

درس 11(بکارید و ببینید)

1-چه چیزی گیاه را در خاک نگاه می دارد؟ ریشه.

2-ریشه ی گیاهان به چند گروه تقسیم می شوند؟آن ها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید. دو گروه. ریشه های راست مانند ریشه ی گیاه لوبیا و ریشه های افشان مانند ریشه ی گندم.

3-چند نمونه از ریشه های خوراکی را نام ببرید.هویج،چغندر و تربچه.

4-انواع برگ ها را نام ببرید. برگ های دراز و باریک ،برگ های سوزنی شکل و برگ های پهن.

5-انواع ساقه ها  را بنویسید و برای هر کدام یک مثال بزنید.بعضی ساقه ها کلفت و چوبی اند مانند ساقه ی درختان و بعضی از ساقه ها نازک اند. مانند:ساقه ی گیاه ِ لوبیا.

6-از رشد ..........گیاه به وجود می آید.(دانه ها)

7-ریشه ی گیاه هویج از چه نوعی است؟ریشه ی راست.

8-دانه ها به چند گروه تقسیم می شوند؟آن ها  را  نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید. دو گروه- دانه های یک قسمتی مانند دانه ی ذرّت و دانه های دو قسمتی .مانند: دانه ی آفتابگردان.

9-برگ گیاه ذرّت و لوبیا از چه نوعی هستند؟ برگ گیاه ذرّت باریک و برگ گیاه لوبیا پهن است.

10-گیاهان مخروط دار را تعریف کنید و مثال بزنید. بعضی از گیاهان مثل درخت کاج به جای میوه و گل ، قسمت هایی به نام مخروط دارند.به این گیاهان مخروط دار  گفته می شود.

11-برگ درخت کاج از چه نوعی است؟ از نوع  برگ های سوزنی.

                              

                                   

/ 0 نظر / 28 بازدید