آزمون عملکردی

آزمون عملکردی ریاضی :ضرب                      دبستان ایثار

موضوع :تلفیق ریاضی با هنر                          نام و نام خانوادگی :  ..................................

 

زمان: 25 دقیقه                                   وسایل مورد نیاز: مداد ،مداد رنگی ،پاک کن ،برگه آزمون

دانش آموز عزیز: زیر هر شکل ضرب مربوط به آن را نوشته بعد آن ها را رنگ آمیزی کن .

 پسرم ، حالا حاصل ضرب های زیررا در جای مناسب خود قرار بده .

                                25-12-15-20-81-36-16-0-11-56-18-40    

          =5×3                          =6×6                            =   5 × 4                   = 4 ×  3       

         = 5 ×5                        = 9 × 9                          =  0 × 12                   =1× 11       

         =8  ×7                        =  3 ×6                         =   5  ×  8                   =  4× 4                

معیارها

انتظارات

نیاز به تلاش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

 

 

 

 

عبارات مفهوم ضرب را درست نوشته است

 

 

 

 

حاصل ضرب هارادرجای مناسب قرارداده است

 

 

 

 

فعالیت رادرزمان معین انجام داده است

 

 

 

 

کارخود را تمیزو خوش خط انجام داده است

بازخوردمعلم :.........................................................................................

       

/ 0 نظر / 79 بازدید