نمونه سوال کیلو گرم وگرم(کتاب قدیم)

کیلوگرم و گرم   

  این عبارتها را کامل کنید

 

1 )    2 کیلوگرم =  .............. گرم

 

2 )    5000 گرم = .............. کیلوگرم

 

3 )   4 کیلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

 

4 )    1000 گرم = .............. نیم کیلو گرم

 

5 )    1کیلوگرم = .............. صدگرم

 

6 )    1 کیلوگرم = ..............  نیم کیلوگزم

 

7 )    4654 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

 

8 )    3 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگرم

 

9 )    2 کیلو گرم و 4 گرم = .............. گرم

 

10)    5 کیلوگرم و 135 گرم = .............. گرم

 

11)   5008 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

 

12)   نیم کیلوگرم = .............. گرم

 

13)   دو نیم کیلوگرم و 500 گرم =  ..............  گرم 

 

14)    یک کیلوگرم = دوتا  .............. گرم

 

15)    2 کیلوگرم =  .............. صدگرم

 

16)    350 گرم و 650 گرم روی هم =  .............. کیلوگرم

 

 

/ 0 نظر / 233 بازدید