آزمون ریاضی پایان آبان

            به نام خدا                         نام ونام خانوادگی:.....................

1-   جدول زیر را کامل کنید .

 

15

 

بیست ویک

 

13:20

16:15

 

14

زمان

2:30

 

ده ونیم

 

7:25

 

 

6

 

بعدازظهر

 

2-    تمام عددهای سه رقمی را که رقم یکان آنها 2-6-3 ورقم دهگان آنها5 ورقم صدگان آنها4 باشد بنویسید.

 

3-   باز شده هر عدد را بنویس .

.......................... =6305

 

                                                                                              ........................          = 8300

 

4-جمع های زیر به واحد تومان است آنهارا به واحد ریال بنویسید.

                                                                                                                     ...................................       12=3+9

                                                                                                           ...............................50=12+38

5- جاهای خالی را کامل کنید.

250سانتی متربرابر است با............متر و.............سانتی متر

3کیلو متر و200متر برابر است با ...............متر

2700گرم یعنی ........... کیلوگرم و ..................گرم

ضخامت کتاب ریاضی را با واحد ................. وطول کتاب را با واحد ......... اندازه گیری می کنیم.

جرم یک دفتر برابر با130 ........................... است.

جرم یک هندوانه 6..................است .

 

اندازه قد یک دانش آموز 125....................... است.

 

6- حاصل جمع های زیررا بنویسید.

                                                                   =  5000+2000+300+4

                                                                                                           =2+80+1000

/ 0 نظر / 101 بازدید