برگه فهرست وارسی ریاضی

برگه فهرست وارسی ریاضی          

 

 نام ونام خانوادگی :                                 پایه :                            شماره پوشه کار :                       

 

                      برگه فهرست وارسی ریاضی پایه اول در  بهمن ماه 

ردیف

ملاک ها وانتظارات

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش دارد

1

نماد>و< را به طور صحیح در بین اعداد می نویسد

 

 

 

 

 

2

ماقبل عدد ۹ را درست می نویسد.

 

 

 

 

 

3

مابعد اعداد ۱ تا ۹ را درست می نویسد.

 

 

 

 

 

4

د سته های ده تایی درست می کند و تعداد اعضا را بیان می کند.

 

 

 

 

 

5

دسته های ده تایی درست می کند و تعداد اعضا را بیان می کند.

 

 

 

 

 

6

جدول ارزش مکانی را رسم و اعداد را در آن قرار می دهد.

 

 

 

 

 

7

اعداد ۰ تا ۱۹ را می شناسد و به درستی و ترتیب می نویسد.

 

 

 

 

 

8

حاصل جمع اعداد کمتر از ده را می نویسد و طبقه بندی می کند.

 

 

 

 

 

9

برای جمع ها شکل می کشد.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

  بازخورد...............................................................................................................

                                   

 

/ 0 نظر / 32 بازدید