آزمون عملکردی علوم(کتاب قدیم)

به نام خدا

آزمونعملکردی : علوم              نامونامخانوادگی                                  : پایه یسومابتدایی

دستورکار : دانشآموزعزیزم،جانورانزیررادرگروههایزیرقراربده.

گاوخرسسگفلامینگو - گوسفندمرغپلنگاسبپرستو - کبوترشیرروباهمار

 

گوشت خوار

گیاه خوار

زمستان خوابی

مهاجرت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

معیارها

انتظارات

نیاز به تلاش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

 

 

 

 

گیاهخوارانرادرستطبقه بندیکردهاست

 

 

 

 

گوشتخوارانرادرستطبقه بندیکردهاست

 

 

 

 

زمستان خوابیومهاجرترادرستنوشتهاست

 

 

 

 

فعالیترادرزمانمعینانجامدادهاست

             بازخوردمعلم : ……………………………………………………..…………………………………………………............…..……………  ……........……………………………………………

/ 0 نظر / 7 بازدید