بخش پذیری

بخش پذیری

 

 

2

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند .

 

3

اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

 

4

اعدادی بر4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

 

5

اعدادی بر  5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

 

6

اعدادی بر  6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

 

9

اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

 

10

اعدادی بر  10  بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

 

12

اعدادی بر  12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

 

14

اعدادی بر  14 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند.

 

15

اعدادی بر  15 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند.

       

 

/ 0 نظر / 8 بازدید