آزمون عملکردی درس فارسی بخوانیم2

 

آزمون عملکردی درس فارسی بخوانیم2

به نام خدا

نام ونام خانوادگی:                                

آزمون عملکردی   در س بخوانیم                      موضوع: خود را دست کم نگیریم

 

 

فعالیت

از دانش آموزان می خواهیم که پس از گروه بندی، متن درس را دقیقا بخوانند وایفای نقش کنند.

 

 

انتظارات

خ خ  

 

خ   

 

ق   

 

ن   

 

1-     متن درس را می خوانند.

2-     هرکس نقش خودش را می شناسد

3-     در هنگام ایفای نقش جملات نقش خودش را درست بیان می کند.

4-     در ایفای نقش از تقلید صدا استفاده می کند.

5-     حرکات جانوران را در اییفای نقش رعایت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازخورد.............................................................................................

/ 0 نظر / 8 بازدید