محیط ومساحت

دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی

 

 

نام شکل

محیط

مساحت

تعداد

خط تقارن

تعداد قطر

 

مربع 

اندازه یک ضلع × 4

اندازه یک ضلع × خودش

4

2

 

مستطیل

(طول + عرض) × 2

طول × عرض

2

2

 

متوازی الاضلاع

(مجموع 2 ضلع متوالی) × 2

قاعده × ارتفاع

ندارد

2

 

ذوزنقه متساوی الساقین

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

1

2

 

ذوزنقه قائم الزاویه

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

ندارد

2

 

لوزی

اندازه یک ضلع × 4

حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2

2

2

 

مثلث قائم الزاویه

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

ندارد

ندارد

 

مثلث متساوی الساقین

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

1

ندارد

 

مثلث متساوی الاضلاع

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

3

ندارد

 

مثلث مختلف الاضلاع

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

ندارد

ندارد

 

دایره

قطر ×14/3

شعاع × شعاع × 14/3

بی شمار

بی شمار

فرمول حساب کردن تعداد قطرهای چند ضلعی :                                          (3 ـ n ) n   = اقطار چند ضلعی

                                                                                                               2

فرمول بدست آوردن تعداد پاره خط های یک خط :                                 (1 ـ n ) n   = پاره خط های یک خط

                                                                                                            2                   (تعداد نقطه)

 

             

 

/ 0 نظر / 153 بازدید