طرح درس تقسیم سوم ابتدایی

 

 

 

طرح درس روزانه ریاضی

 

طرح درس تقسیم سوم ابتدایی

 

"طرح درس روزانه"

نام درس: ریاضی                   پایه: سوم دبستان                      موضوع: تقسیم با باقی مانده

سال تحصیلی:                         تعداد دانش آموزان:             نفر                 مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                             کلاس: ***                                       صفحات: 173-172

  • هدف کلی:        دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.
  • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

            با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)

            به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)

             با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)

  • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

              تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درک و فهم)

              بتوانند مراحل یک تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- کاربرد.)

              در فعالیت های فردی و گروهی با اشتیاق شرکت می کند. (عاطفی- واکنش)

  • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

              می توانند عمل ضرب بین دو عدد را انجام دهند.

               قادر به حل کردن تقسیم های بدون باقی مانده هستند.

  • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

 ضرب بین اعدا زیر را به درستی انجام می دهند؟   =3×7         =8×9          =9×4     و ...          

تقسیم های زیر را بدرستی حل کنند؟    =7÷28          =8÷56          =5÷45     و...

 

 

  • فعالیتهای قبل از تدریس؛ (مرحله آغازین تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* به کلاس وارد می شوم و از فراگیران احوالپرسی می کنم.

دانش آموزان پاسخ می دهند.

------

15 دقیقه

* حضور و غیاب از دفتر کلاسی

اعلام حضور می نمایند. غاییبین جلسه قبل دلیل غیبت خود را بیان می کنند.

دفتر کلاسی

*سوالات ارزشیابی تشخیصی را به صورت شفاهی/روی تابلوی کلاس انجام می دهم.

دانش آموزان به صورت داوطلب یا انتخابی پرسش ها را پاسخ می گویند.

تخته و گچ

  • فعالیتهای حین تدریس؛ (مرحله میانی تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* دانش آموزان را در گروههای 4 تایی گروه بندی می کنم.

* در مرحله مجسم، به هر گروه 20 عد نی می دهم.

* از دانش آموزان می خواهم نی ها را در دسته های 6تایی دسته بندی کنند. (بر نحوه کار گروهها نظارت می کنم.)

* از  دانش آموزان می پرسم چند دسته 6 تایی داریم، چند تا باقی ماند؟

روی تخته می نویسم:

20 برابر است با؛3 تادسته 6 تایی و 2

دانش آموزان با همکاری نی ها را دست بندی می کنند.

3 دسته 6 تایی

2 تا نی باقی مانده است.

نی

20 دقیقه

* در مرحله نیمه مجسم، از یکی از دانش آموزان می خواهم با گچ 7 تا ستاره بکشد و آنها را 3 تا 3 تا جدا کند. (در دسته های 3 تایی دسته بندی کند.) بقیه دانش آموزان نیز همین تمرین را در دفتر خود یادداشت می کنند.

* در آخر می نویسم:

7 برابر است با؛ 2 تا دسته 3 تایی و 1

تمرین محوله را بدرستی انجام می دهند.

گچ، تخته، دفتر ریاضی دانش آموزان

 

 

فعالیتهای پس از تدریس؛ (مرحله پایانی تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* با دادن سوال هایی به شکل زیر

  = 34:8          =28:5      و ...

ارزشیابی پایانی را به انجام می رسانم

دانش آموزان به صورت انتخاب معلم به پرسش ها پاسخ می دهند.

تمرین های معلم ساخته

10 دقیقه

* تعیین تکلیف؛

1- روی یک مقوای A4 25 تا ستاره بکشید و ستاره ها را در دسته ها 4، 5، 6و7 تایی دسته بندی کنید. (تمرین گروهی)

2- تمرین های کتاب درسی را در خانه حل می کنند. (فردی)

تکالیف خود را یادداشت می کنند.

نمونه کار آماده شده برای تمرین شماره

 

/ 0 نظر / 2212 بازدید