آزمون عملکردی اجتماعی

به نام خدا            آزمون عملکردی اجتماعی             نام ونام خانوادگی .............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جدول را با دقت نگاه کرده وبه سئوالات زیر پاسخ دهید.

کارهای خانه

غذا پختن

خرید نان

مرتب کردن خانه

جارو کردن

شستن ظرف ها

اعضای خانواده

مادر

*

 

*

*

*

پدر

 

*

*

 

 

سینا

 

*

*

 

 

زهرا

 

 

*

*

*

 

مادر چه کارهایی انجام می دهد ؟.................................

مرتب کردن خانه کار کدام یک از اعضای خانواده است ؟......................

سینا چه کارهایی انجام می دهد ؟................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- شجره نامه ی خود را کامل کن .

من

برادر

خواهر

مادر

مادربزرگ

پدربزرگ

پدر

مادربزرگ

پدربزرگ

/ 0 نظر / 23 بازدید