آزمون جرم

این عبارتها را کامل کنید

1 ) 2 کیلوگرم = .............. گرم

2 ) 5000 گرم = .............. کیلوگرم

3 ) 4 کیلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

4 ) 1000 گرم = .............. نیم کیلو گرم

5 ) 1کیلوگرم = .............. صدگرم

6 ) 1 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگزم

7 ) 4654 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

8 ) 3 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگرم

9 ) 2 کیلو گرم و 4 گرم = .............. گرم

10) 5 کیلوگرم و 135 گرم = .............. گرم

11) 5008 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

12) نیم کیلوگرم = .............. گرم

13) دو نیم کیلوگرم و 500 گرم = .............. گرم

14) یک کیلوگرم = دوتا .............. گرم

15) 2 کیلوگرم = .............. صدگرم

16) 350 گرم و 650 گرم روی هم = .............. کیلوگرم

/ 0 نظر / 9 بازدید