برگه فهرست وارسی2

برگه فهرست وارسی

 

 نام ونام خانوادگی :                                 پایه :                            شماره پوشه کار :                       

 

                      برگه فهرست وارسی ریاضی پایه اول در  دی ماه 

ردیف

ملاک ها وانتظارات

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش دارد

1

حاصل جمع های ستونی را به درستی می نویسد         

 

 

 

 

 

2

اعداد۶ و ۷ را تشخیص می دهد و صحیح می نویسد.

 

 

 

 

 

3

مفهوم تفریق را بیان می کند و حاصل تفریق را می نویسد.

 

 

 

 

 

4

 مفهوم تقارن را توضیح می دهد و رنگ آمیزی را انجام می دهد.

 

 

 

 

 

5

حاصل تفریق صفر از عدد را می نویسد.

 

 

 

 

 

6

حاصل تفریق های ستونی را صحیح می نویسد.

 

 

 

 

 

7

اعداد ۸ و ۹ را تشخیص می دهد و به درستی می نویسد.

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

  بازخورد...............................................................................................................

                                   

 

/ 0 نظر / 37 بازدید