برنامه درسی سوم ابتدایی

                                                             به نام خدا

برنامه پیشنهادی پایه سوم ابتدایی در سالتحصیلی 92-91با توجه به درس قران(برنامه مهرماه)                                       

زنگ پنجم

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

ایام هفته

ورزش

بخوانیم وبنویسیم 

بخوانیم وبنویسیم  

هدیه های آسمان

قران

شنبه

اجتماعی

املا

علوم

بخوانیم وبنویسیم 

ریاضی

یکشنبه

هنر

بخوانیم وبنویسیم 

هدیه های آسمان

ریاضی

قران

دوشنبه

ورزش

املا

علوم

ریاضی

بخوانیم وبنویسیم 

سه شنبه

علوم/ هنر

اجتماعی

بخوانیم وبنویسیم 

ریاضی

قران

چهارشنبه

برنامه آبان  وآذر(33روز پی درپی  )                                                                                    

زنگ پنجم

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

ایام هفته

ورزش

املا

بخوانیم وبنویسیم 

هدیه های آسمان

قران

شنبه

اجتماعی

بخوانیم وبنویسیم 

علوم

قران *

ریاضی

یکشنبه

هنر

بخوانیم وبنویسیم 

هدیه های آسمان

ریاضی

قران

دوشنبه

ورزش

املا

بخوانیم وبنویسیم 

ریاضی

قران *

سه شنبه

علوم/ هنر

اجتماعی

بخوانیم وبنویسیم 

ریاضی

قران

چهارشنبه

 

                                                                     در این 2ماه معلم مختار است که از هرکدام ازدروس بجزورزش وهنرگرفته وبه درس قران اختصاص دهد که  در این برنامه از دروس علوم و بخوانیم وبنویسیم کسر شده است .                                                     

                                                                              برنامه از25آذر ماه تا پایان سال تحصیلی

زنگ پنجم

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

ایام هفته

ورزش

بخوانیم وبنویسیم 

بخوانیم وبنویسیم 

هدیه های آسمان

قران

شنبه

اجتماعی

املا

علوم

بخوانیم وبنویسیم 

ریاضی

یکشنبه

هنر

بخوانیم وبنویسیم 

هدیه های آسمان

ریاضی

قران

دوشنبه

ورزش

املا

علوم

ریاضی

بخوانیم وبنویسیم  + قران10دقیقه

سه شنبه

علوم/ هنر

اجتماعی

بخوانیم وبنویسیم 

ریاضی

شناوربین دروس.....  + قران 10دقیقه

چهارشنبه

 

 

 

 

 

                                  1  -در مهر ماه تدریس قران اختصاص به آموزش اذکارنماز در بخش اول دارد

                                   2-معلمان محترم می بایست درماههای آبان وآذر33روز پی درپی بخش دوم قران را تدریس نمایند.

                                  3 - منظور از شناور، اختصاص این جلسه خالی به یکی از دروسی که در ماههای آبان وآذراز آنها کسر شده است .                                                       4-این برنامه صرفاً پیشنهادی بوده وهرکدام از معلمان می توانند با توجه به ساعات درسی برنامه را به دلخواه خود                                                            تدوین نمایند.     

 تمراجعه کنید .                   http://malmir90.persianblog.ir                                         جهت اطلاع بیشتر به آدرس         

                                        باتشکر :نصرت الله صالحی سرگروه آموزشی پایه سوم شهرستان سلسله                                                                 

/ 0 نظر / 25 بازدید